“Listen”

Director: Maria Douza
Production: Steficon SA
Cast:
Evangelia Adreadaki
Yoanna Boukovska
Dimitris Kitsos
Nikos Koukas
Efthalia Papacosta
Yorgos Pirpassopoulos